Aktualności

13.02.2013 

Do 300.000 zł na efektywność energetyczną z ARP S.A.

Nawet 300 tys. zł na zaledwie 6 proc. w skali roku mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy chcą zainwestować w poprawę efektywności energetycznej swoich firm. Specjalnie dla nich ARP S.A. przygotowała instrument finansowy Energopożyczka. Obecnie jest to najkorzystniejsza oferta na rynku w tym segmencie pożyczek.

Energopożyczka jest przeznaczona dla małych i średnich przedsiębiorców, a także przedsiębiorstw samorządu terytorialnego, które chcą sfinansować wdrażanie rozwiązań optymalizujących zużycie energii. Środki z pożyczki mogą być wykorzystane m.in. na zakup urządzeń i systemów informatycznych, służących racjonalnemu zarządzaniu energią lub  na poprawę izolacji cieplnej budynku. Można je też przeznaczyć na energooszczędne urządzenia i technologie, takie jak: wysoko sprawne silniki i napędy elektryczne, systemy oświetlenia, systemy sprężonego powietrza, kotły do wytwarzania pary.

Maksymalna wielkość pożyczki wynosi 300 tys. zł.  Dla przedsiębiorców szczególnie atrakcyjne mogą być: oprocentowanie z niską marżą i długi termin spłaty Energopożyczki  teraz aż do 72 miesięcy. ARP dopuszcza różnorodne sposoby zabezpieczeń i wymaga niewielkiego wkładu własnego (nie może on być jednak niższy, niż 10 proc. wysokości wnioskowanej kwoty). Pożyczkobiorca ma też możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych opłat.

Agencja zapewnia także pomoc doradców w przygotowaniu dokumentów oraz gwarantuje szybki czas realizacji wniosków. Są one rozpatrywane bezpłatnie i można je składać  przez Internet. ARP S.A. nie pobiera prowizji za udzielenie pożyczki.

Ze środków Energopożyczki mogą być finansowane inwestycje:

- prowadzące do zmniejszenia energochłonności w gospodarce energetycznej,

- prowadzące do zmniejszenia zużycia energii w procesach produkcyjnych,

- mające na celu zwiększenie udziału energii odnawialnej i energii pozyskiwanej z odpadów lub ciepła odpadowego w gospodarce energetycznej,

- wprowadzające energooszczędne urządzenia i technologie, m.in. wysokosprawne silniki i napędy elektryczne, systemy oświetlenia, systemy sprężonego powietrza, kotły do wytwarzania pary, odwadniacze i systemy gospodarki parą, systemy skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.

Środki z Energopożyczki mogą być przeznaczone także na:

- zakup systemów zarządzania środowiskiem oraz systemów oznakowań ekologicznych związanych z ochroną środowiska przed negatywnymi skutkami produkcji i zużycia energii,

- zakup narzędzi, urządzeń i systemów informatycznych, służących poprawie efektywności energetycznej i racjonalnemu zarządzaniu energią,

- wykonanie audytów energetycznych,

- wykonanie projektów technicznych, prowadzących do realizacji przedsięwzięcia poprawiającego efektywność energetyczną,

- inne nakłady i działania prowadzące do zmniejszenia zużycia energii i kosztów energii.

Energopożyczka, czyli fundusz ARP S.A.: został utworzony przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. na podstawie umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

————————————————————————————————————————————————————————————-

21.01.2013

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach I konkursu programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji SOWA Energooszczędne oświetlenie uliczne.

Dofinansowanie w I konkursie udzielane będzie w formie dotacji do 45% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

W celu uzyskania dodatkowych środków w formie pożyczki ze środków NFOŚiGW należy złożyć odrębny wniosek. Dofinansowanie w formie pożyczki do 55% kosztów całkowitych przedsięwzięcia.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji ze środków NFOŚiGW, w tym ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym (GIS) w konkursie wynosi 160 mln zł.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w formie pożyczki ze środków NFOŚiGW wynosi 196 mln zł.

Minimalne ograniczenie emisji CO2 o 40% w wyniku realizacji przedsięwzięcia.
Minimalne ograniczenie emisji CO2 o 250 Mg/rok w wyniku realizacji przedsięwzięcia.

Wnioski można składać w dniach od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2013 roku do godz. 15:30.

Przygotowane wnioski należy składać bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 ? 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa
z dopiskiem GIS  SOWA oświetlenie uliczne  Konkurs I

 

www.nfosigw.gov.pl

————————————————————————————————————————————————————————————-

09.01.2013

Co jest dobre a co złe w trójpaku energetycznym?

Propozycje, jakie znalazły się w projektach ustaw tworzących trójpak energetyczny, można podzielić na trzy kategorie: rozwiązania pozytywne, wymagające niewielkich korekt oraz takie, które powinny być całkowicie zmienione – mówi dr Jerzy Baehr, starszy partner w kancelarii Wierciński, Kwieciński, Baehr.

Kancelaria Wierciński, Kwieciński, Baehr przygotowała raport analizujący skutki wejścia w życie ustaw z tzw. trójpaku energetycznego. Jak Państwo oceniają te projekty?

- Propozycje, jakie znalazły się w projektach ustaw tworzących trójpak energetyczny, podzieliśmy na trzy kategorie: rozwiązania pozytywne, wymagające niewielkich korekt oraz takie, które powinny być całkowicie zmienione.

Jako rozwiązanie pozytywne oceniamy to, że koncesje będą wydawane przez prezesa URE na czas nieoznaczony. To jest istotne, ponieważ zmniejsza ryzyko regulacyjne i powoduje, że przedsiębiorstwa nie muszą się obawiać, że zmieni się prawo i odnowienie koncesji będzie utrudnione.

W kraju, w którym przewiduje się, a po części już się realizuje, budowę nowych mocy wytwórczych, bardzo ważne są przepisy dotyczące przyłączeń nowych źródeł do sieci. Pozytywnie oceniamy, że zarówno Prawo energetyczne jak i Prawo gazowe przesądzają, że warunki przyłączenia są zobowiązaniem bezwarunkowym. Wcześniej wyglądało to inaczej. Ta niepewność prawna na poziomie warunków przyłączenia była istotna, ponieważ jeśli nie ma trwałych i akceptowalnych przez inwestora warunków to trudno mówić o bezpieczeństwie inwestycji. To może rodzić problemy z bankami.

Kolejna rzecz, która na pewno jest dobra dla Operatorów Systemów Dystrybucyjnych, to korzystniejsze przepisy dotyczące opłat za nielegalne pobieranie energii. Nowe regulacje są bardziej szczelne. Wystarczy, że stwierdzono ingerencję w układ pomiarowy prowadzący do zafałszowania jego wskazań (nawet bez pobierania energii ) i prawo będzie przewidywało odpowiednie konsekwencje. W ten sposób rozwiązany zostanie problem wynikający stąd, że niektóre sądy oczekiwały nakrycia sprawcy ?na gorącym uczynku?.

Które z zapisów wymagają niewielkich poprawek?

- W ustawach z trójpaku są również rozwiązania, które postrzegamy jako sukcesy połowiczne. Do tej pory bulwersowały rozwiązania, które przewidywały, że odbiorca może bez spełnienia żadnych przesłanek rozwiązać umowę zawartą na czas oznaczony. Doskonale wiemy, że zawieranie umów kilkuletnich bardzo często służyło obu stronom ? z jednej strony sprzedawca wiedział na czym stoi, miał klienta na kilka lat, ale bardzo często także odbiorca chciał mieć pewność ceny, chciał mieć pewność rozwiązań długoterminowych. Co więcej, często te umowy były bardzo ważne dla bankowalności projektów inwestycyjnych u dostawców. Danie tylko jednej stronie prawa do wypowiedzenia w krótkim terminie umowy zawartej na czas oznaczony było wielkim problemem i niewłaściwym rozwiązaniem, sprzecznym z zasadą pewności obrotu, którą należy traktować jako ważną zasadę i ją promować.

Zaproponowane zmiany w tej kwestii oceniamy jako sukces połowiczny, ponieważ tylko w nowym Prawie energetycznym uprawnienie do wypowiedzenia umów dotyczy wyłącznie umów zawieranych na czas nieoznaczony. Nie wiadomo jednak dlaczego w Prawie gazowym utrzymuje się możliwość swobodnego wypowiadania umów zawieranych na czas oznaczony.

Do jakich propozycji mają Państwo najwięcej zastrzeżeń?

- Mamy wiele zastrzeżeń dotyczących ustawy o OZE. Projekt ustawy przyznaje duże kompetencje ministrowi gospodarki dotyczące ustalania współczynników korekcyjnych i wywierania wpływu na liczbę świadectw pochodzenia co powoduje, że część inwestorów wstrzymuje inwestycje. Pojawiają się nawet tacy inwestorzy, którzy postanowili wycofać się z Polski, jak Iberdrola i Dong. Powodów takiego wyjścia może być wiele, na pewno w Polsce nie pomagamy jednak stałością regulacji prawnych. Również negatywnie należy ocenić przepisy projektowanego Prawa gazowego przewidujące obowiązek zatwierdzania taryf dla przedsiębiorstw wydobywających i sprzedających gaz. W praktyce oznacza to, że o efektywności ekonomicznej wydobywania gazu w Polsce ( w tym gazu z łupków) będzie decydował Prezes URE.

Prace nad ustawami z trójpaku wciąż się przedłużają. Jaki to ma wpływ na zachowania firm energetycznych?

- Olbrzymim problemem jest to, że dyskusje nad Prawem energetycznym, Prawem gazowym i ustawą o OZE trwają już potwornie długo. Jeszcze w poprzedniej kadencji parlamentu była mowa o konieczności uchwalenia nowego Prawa energetycznego. Mamy opóźnienia w implementacji dyrektyw unijnych i stan niepewności, który w tej chwili mamy, jest poważnym problemem, który niesie negatywne skutki dla gospodarki. Jest tak choćby dlatego, że część inwestorów albo wstrzymuje inwestycje albo całkiem z nich rezygnuje, co będzie miało wielorakie negatywne skutki. Będą to efekty związane m.in. z miejscami pracy, ale również problemy dojścia do pożądanego miksu energetycznego w najbliższych latach, do czego jesteśmy zobowiązani.

 

www.wnp.pl

 

————————————————————————————————————————————————————————————-

Ambiled.eu Sp. z o.o. na zgromadzeniu ogólnym ZMP w Karpaczu.

W dniach 08-09 marca 2012r oświetlenie uliczne i halowe Ambiled.eu prezentowane było na Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się rozwiązania dotyczące możliwości finansowania zakupu i modernizacji oświetlenia ulicznego, nie powodujące powiększania deficytu budżetowego inwestora, w szczególności model spółki celowej, działający w oparciu o ideę ESCO.

Ambiled.eu Sp. z o.o. dziękuje organizatorom za możliwość prezentacji oferty.

————————————————————————————————————————————————————————————-

 

Przykładowe realizacje
Szybki kontakt